OnLine – Přehled kontrol

  WEDOS OnLine

V tomto článku najdete popisy jednotlivých kontrol služby WEDOS OnLine. Chcete-li založit novou kontrolu, postupujte podle návodu OnLine – Nová kontrola. Správu existující kontroly proveďte podle článku OnLine – Správa kontrol.

V tomto článku najdete popisy kontrol:

Kontrola typu HTTP

HTTP test ověřuje funkčnost webové URL adresy, detekuje chyby odpovědi, měří rychlost odezvy a kontroluje důvěryhodnost a expiraci HTTPS certifikátu. Doménový název kontroluje oproti URIBL (blocklist doménový názvů) a jeho IP adresu proti DNSBL.

Nastavení HTTP testu zahrnuje:

 • URL: Kompletní adresa, kterou test kontroluje, včetně protokolu (http:// nebo https://).
 • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
 • Timeout spojení: Maximální časová tolerance pro spojení se serverem. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 5 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Timeout odpovědi: Maximální časová tolerance pro vrácení úplné odpovědi od serveru (včetně spojení). Zadejte hodnotu 1 až 10 sekund. Výchozí hodnota je 10 s. Pokud server do této doby nevrátí úplnou odpověď, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 2000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • HTTP kódy: Výčet kódů HTTP odpovědi, které test považuje za pozitivní odpověď. Zadejte jednu nebo více hodnot oddělené čárkou (např. 200, 301), můžete použít rozsah oddělený pomlčkou (např. 200 – 202). Povolené hodnoty jsou 100 až 599. Výchozí hodnota je 200 (stav Found).
 • Uživatel heslo: Pokud ověřovaná stránka vyžaduje ověření, zadejte funkční uživatelské jméno a heslo. Bezpečnější metody přihlášení test nepodporuje.
 • Kontrola důvěryhodnosti certifikátu: Test ověřuje certifikát HTTPS proti důvěryhodným certifikačním autoritám a porovnává název certifikátu s názvem hostitele. Pokud chcete akceptovat neplatný certifikát (např. self-signed), tuto volbu zrušte.
 • Kontrola expirace certifikátu: Test kontroluje platnost certifikátu a v případě, že platnost klesne pod počet dnů nastavených v poli varování certifikát (zadejte 1 – 30 dnů, výchozí hodnota 7), zašle varování o expiraci certifikátu.
 • Kontrola block listů (DNSBL, URIBL): Test kontroluje přítomnost IP adres HTTP serveru či domény ve veřejných block listech (DNSBL, URIBL).

Přehled výstupů kontroly typu HTTP najdete v článku OnLine – Chyby a varování HTTP.

Kontrola typu Ping

Ping test odesílá na zadaný doménový název či IP adresu požadavky ICMP request. Kontroluje přijaté odpovědi a měří rychlost odezvy.

Nastavení ping testu zahrnuje:

 • Cíl: Doménový název nebo IP adresa, kterou má test kontrolovat.
 • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
 • Počet požadavků: Počet paketů, které test na server odesílá. Zadejte hodnotu 5 až 10. Výchozí hodnota je 10.
 • Povolené ztráty: Maximální počet paketů, které se mohou ztratit, aniž by test vrátil chybu. Zadejte hodnotu 0 až 10. Výchozí hodnota je 5.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 50 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 500 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.

Přehled výstupů kontroly typu Ping najdete v článku OnLine – Chyby a varování Ping.

Kontrola typu DNS dotaz

Test DNS dotaz posílá dotaz na konkrétní DNS server (anebo jeden z autoritativních). Kontroluje správnost odpovědi (jakákoliv kladná odpověď anebo konkrétní hodnota) a rychlost odezvy. Na změny v odpovědi (změna DNS záznamů) může upozornit e-mailem.

Nastavení testu DNS dotaz zahrnuje:

 • Doménový název: Úplný název domény nebo subdomény, kterou má test kontrolovat.
 • Typ záznamu: Typ DNS záznamu, na který se má test dotazovat. Test podporuje záznamy typů AAAAAMXCNAME, NS, TXT, PTR a SRV.
 • Očekávaná hodnota: Hodnota záznamu, kterou test považuje za správnou. Zadávejte pouze jednu hodnotu. Potřebujete-li ověřit více hodnot, založte pro každou vlastní test. Necháte-li pole prázdné, test považuje libovolnou neprázdnou odpověď za správnou.
 • DNS server: Název nebo IP adresa serveru, na který bude test posílat dotazy. Necháte-li pole prázdné, systém vybere jeden z autoritativních DNS serverů doménového názvu.
 • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
 • Timeout: Maximální časová tolerance pro odpověď DNS serveru. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 3 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 1000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • Upozornění na změny v DNS záznamech: Test může při každé detekované změně DNS záznamu zaslat e-mailové upozornění.

Kontrola typu DNS servery

Test DNS servery ověřuje funkčnost a rychlost odezvy autoritativních DNS serverů zadané domény. Závažné problémy hlásí jako chybu, o méně závažných posílá varování. Kontroluje shodu sériových čísel zón na všech serverech. Na změnu DNS serverů domény může upozornit e-mailem.

Nastavení testu DNS servery zahrnuje:

 • Doména: Úplný název domény (bez www), kterou má test kontrolovat.
 • Timeout: Maximální časová tolerance pro odpověď DNS serveru. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 3 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 1000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • Upozornění na změny DNS serverů: Test může při každé detekované změně DNS serverů zaslat e-mailové upozornění.

Kontrola typu DNSSEC

Test DNSSEC kontroluje přítomnost a platnost DNSSEC klíčů, podpisů a delegace domény a jejího konkrétního DNS záznamu. Upozorňuje na blížící se expiraci podpisů.

Nastavení testu DNSSEC zahrnuje:

 • Doménový název: Úplný název domény nebo subdomény, kterou má test kontrolovat.

Kontroly typu SMTP, POP3, IMAP

Testy SMTPPOP3 a IMAP kontrolují funkčnost a rychlost odezvy odpovídajícího poštovního serveru. Podporují TLS zabezpečení (STARTTLS nebo implicitní TLS), kontrolují důvěryhodnost a expiraci TLS certifikátu. Umějí také ověřit funkčnost přihlašovacích údajů. IP adresu serveru kontrolují proti DNSBL.

Nastavení testů SMTP, POP3 a IMAP zahrnuje:

 • SMTP / POP3 / IMAP server: Doménový název nebo IP adresa testovaného serveru.
 • Zabezpečení: Zvolte typ zabezpečení serveru. Výchozí hodnoty jsou explicitní TLS (STARTTLS) pro SMTP, implicitní TLS pro POP3 a IMAP.
 • Port: Číslo TCP portu, na kterém server naslouchá. Výchozí hodnoty jsou 25 pro SMTP, 995 pro POP3 a 993 pro IMAP.
 • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
 • Uživatel heslo: Jako uživatelské jméno zadejte celý název e-mailové adresy. Necháte-li pole prázdné, kontrola otestuje funkčnost serveru bez přihlášení.
 • Timeout spojení: Maximální časová tolerance pro spojení se serverem. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 5 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Timeout odpovědi: Maximální časová tolerance pro vrácení úplné odpovědi od serveru (včetně spojení). Zadejte hodnotu 1 až 10 sekund. Výchozí hodnota je 10 s. Pokud server do této doby nevrátí úplnou odpověď, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 2000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • Kontrola důvěryhodnosti certifikátu: Test ověřuje certifikát HTTPS proti důvěryhodným certifikačním autoritám a porovnává název certifikátu s názvem hostitele. Pokud chcete akceptovat neplatný certifikát (např. self-signed), tuto volbu zrušte.
 • Kontrola expirace certifikátu: Test kontroluje platnost certifikátu a v případě, že platnost klesne pod počet dnů nastavených v poli varování certifikát (zadejte 1 – 30 dnů, výchozí hodnota 7), zašle varování o expiraci certifikátu.
 • Kontrola block listů (DNSBL): Test kontroluje přítomnost IP adres HTTP serveru či domény ve veřejných block listech (DNSBL).

Kontrola typu MX servery

Test MX servery ověřuje funkčnost a rychlost odezvy e-mailových SMTP serverů uvedených v MX záznamech dané domény. Závažné problémy hlásí jako chybu, o méně závažných posílá varování. Na změnu MX serverů domény může upozornit e-mailem.

Nastavení testu MX serverů zahrnuje:

 • Doména: Úplný název domény nebo subdomény, kterou má test kontrolovat. Odpovídající MX záznamy test zjistí z DNS.
 • Timeout spojení: Maximální časová tolerance pro spojení se serverem. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 5 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Timeout odpovědi: Maximální časová tolerance pro vrácení úplné odpovědi od serveru (včetně spojení). Zadejte hodnotu 1 až 10 sekund. Výchozí hodnota je 10 s. Pokud server do této doby nevrátí úplnou odpověď, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 10000 ms. Výchozí hodnota je 5000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • Upozornění na změny MX serverů: Test může při každé detekované změně MX serverů zaslat e-mailové upozornění.

Kontrola typu FTP

Test FTP kontroluje funkčnost a rychlost odezvy souborového FTP serveru. Podporuje TLS zabezpečení (STARTTLS nebo implicitní TLS), kontroluje důvěryhodnost a expiraci TLS certifikátu. Ověřuje také funkčnost přihlašovacích údajů. IP adresu serveru kontroluje proti DNSBL.

Nastavení testu FTP zahrnuje:

 • FTP server: Doménový název nebo IP adresa testovaného serveru.
 • Zabezpečení: Zvolte typ zabezpečení serveru. Výchozí hodnota je explicitní TLS (STARTTLS).
 • Port: Číslo TCP portu, na kterém server naslouchá. Výchozí hodnota je 21.
 • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
 • Uživatel heslo: Jako uživatelské jméno zadejte název existujícího FTP účtu. Necháte-li pole prázdné, kontrola otestuje funkčnost serveru bez přihlášení.
 • Timeout spojení: Maximální časová tolerance pro spojení se serverem. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 5 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Timeout odpovědi: Maximální časová tolerance pro vrácení úplné odpovědi od serveru (včetně spojení). Zadejte hodnotu 1 až 10 sekund. Výchozí hodnota je 10 s. Pokud server do této doby nevrátí úplnou odpověď, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 2000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • Kontrola důvěryhodnosti certifikátu: Test ověřuje certifikát HTTPS proti důvěryhodným certifikačním autoritám a porovnává název certifikátu s názvem hostitele. Pokud chcete akceptovat neplatný certifikát (např. self-signed), tuto volbu zrušte.
 • Kontrola expirace certifikátu: Test kontroluje platnost certifikátu a v případě, že platnost klesne pod počet dnů nastavených v poli varování certifikát (zadejte 1 – 30 dnů, výchozí hodnota 7), zašle varování o expiraci certifikátu.
 • Kontrola block listů (DNSBL): Test kontroluje přítomnost IP adres HTTP serveru či domény ve veřejných block listech (DNSBL).

Kontrola typu TCP

Test TCP provádí základní test spojení TCP protokolem na konkrétní port (bez znalosti a zkoušení aplikačního protokolu). Pokud cílový port podporuje standardní TLS, umí zkontrolovat důvěryhodnost a expiraci certifikátu.

Nastavení testu TCP zahrnuje:

 • TCP server: Doménový název nebo IP adresa testovaného serveru.
 • Zabezpečení: Zvolte typ zabezpečení serveru. Výchozí hodnota je žádné.
 • Port: Číslo TCP portu, na kterém server naslouchá.
 • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
 • Timeout spojení: Maximální časová tolerance pro spojení se serverem. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 5 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 2000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • Kontrola důvěryhodnosti certifikátu: Test ověřuje certifikát HTTPS proti důvěryhodným certifikačním autoritám a porovnává název certifikátu s názvem hostitele. Pokud chcete akceptovat neplatný certifikát (např. self-signed), tuto volbu zrušte.
 • Kontrola expirace certifikátu: Test kontroluje platnost certifikátu a v případě, že platnost klesne pod počet dnů nastavených v poli varování certifikát (zadejte 1 – 30 dnů, výchozí hodnota 7), zašle varování o expiraci certifikátu.

Kontrola typu SPF záznam

Nemáte-li u domény SPF záznam dosud nastavený, postupujte podle instrukcí v návodu E-maily – SPF záznam.

Test SPF záznam posílá dotaz na konkrétní DNS server (anebo jeden z autoritativních) k získání TXT SPF záznamu domény. Kontroluje správnost odpovědi a provádí kontrolu obsahu SPF záznamu. V případě změny obsahu SPF záznamu si můžete nechat zaslat e-mailové hlášení.

Nastavení testu SPF záznam zahrnuje:

 • Doménový název: Úplný název domény nebo subdomény, kterou má test kontrolovat.
 • DNS server: Název nebo IP adresa serveru, na který bude test posílat dotazy. Necháte-li pole prázdné, systém vybere jeden z autoritativních DNS serverů doménového názvu.
 • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
 • Timeout: Maximální časová tolerance pro odpověď DNS serveru. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 3 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 1000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • Upozornění na změny v DNS záznamu: Test může při každé detekované změně SPF záznamu zaslat e-mailové upozornění.

Kontrola typu SSH/SFTP

Test SSH/SFTP kontroluje funkčnost a rychlost odezvy SSH serveru. Umí také ověřit funkčnost přihlašovacích údajů (jméno a heslo). Umožňuje po navázání SSH spojení vyzkoušet funkčnost SFTP protokolu pro přenos souborů. V případě změny SSH klíče serveru si můžete nechat zaslat e-mailové hlášení.

Nastavení testu SSH/SFTP zahrnuje:

 • SSH server: Zadejte doménový název nebo IP adresu SSH serveru.
 • Port: Číslo TCP portu, na kterém server naslouchá. Výchozí hodnota je 22.
 • IP Protokol: Provedení testu přes vybraný IP protokol. Při automatickém nastavení (výchozí hodnota) preferuje IPv6.
 • Uživatel heslo: Jako uživatelské jméno zadejte název existujícího FTP účtu. Necháte-li pole prázdné, kontrola otestuje funkčnost serveru bez přihlášení.
 • Timeout spojení: Maximální časová tolerance pro spojení se serverem. Zadejte hodnotu 1 až 5 sekund. Výchozí hodnota je 5 s. Pokud server do této doby neodpoví, vrátí test chybu.
 • Timeout odpovědi: Maximální časová tolerance pro vrácení úplné odpovědi od serveru (včetně spojení). Zadejte hodnotu 1 až 10 sekund. Výchozí hodnota je 10 s. Pokud server do této doby nevrátí úplnou odpověď, vrátí test chybu.
 • Pomalé: Doba v milisekundách, po jejímž uplynutí test vyhodnotí odpověď DNS serveru jako pomalou. Zadejte hodnotu 100 až 5000 ms. Výchozí hodnota je 2000 ms. Pokud obsah pole smažete, test nebude rychlost odpovědi vyhodnocovat.
 • Test SFTP: Po úspěšném navázání SSH spojení můžete také vyzkoušet SFTP protokol pro přenos souborů.
 • Upozornění na změny klíče SSH serveru: Test může při každé detekované změně SSH serveru zaslat e-mailové upozornění.

Děkujeme za zpětnou vazbu!